Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

„workinhome.pl”

 

I. Przepisy ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług;
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;

przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem URL  https://workinhome.pl zwanego dalej „serwisem”.

 1. Serwis prowadzony jest przez Robert Ruszkiewicz z siedzibą: ul. Jodłowa 14, 72-100, poczta Goleniów, NIP 8561766212, REGON: 383010935, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanego dalej “Administratorem/Usługodawcą”.
 2. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://workinhome.pl e-mail – robert@workinhome.pl, telefon 725 676 658 .adres korespondencyjny – ul. Jodłowa 14, 72-100, Goleniów.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisie Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zarejestrowaniem. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

II. Rodzaje i zakres działalności Serwisu w stosunku do „Kandydat do pracy”

 

 1. Serwis umożliwia użytkownikowi o statusie „Kandydat do pracy” utworzenie konta, za pomocą którego ten będzie miał możliwość przechowywania swoich danych osobowych, danych związanych z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej, aplikowania pracę oraz korzystania ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w formularzu edycji profilu, zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i wielkości oraz podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki. W momencie publikacji wykupionego przez użytkownika „ogłoszenia o pracę”, dane podane w formularzu rejestracji oraz edycji profilu są również publikowane.
 3. Użytkownik posiadający zarejestrowane w Serwisie konto, może za darmo korzystać z niżej przedstawionych funkcjonalności:
  1. Aplikowanie o pracę – Aplikowanie o pracę polega na przesłaniu za pośrednictwem Serwisu samodzielnie przygotowanego przez Użytkownika CV, w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji. Aplikacja zostaje przekazana „Pracodawcy” przez Usługodawcę na podany przez „Pracodawcę” podczas rejestracji adres email lub specjalny adres email podany przy tworzeniu oferty pracy.
  2. Aktywacja powiadomień o dostępności nowych ofert pracy – Usługodawca w formie wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, informuje Użytkownika o ofertach pracy publikowanych w Serwisie, dopasowanych do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Kryteria wyboru ofert pracy wysyłanych w Powiadomieniu są samodzielnie wybierane przez Użytkownika. Użytkownik również określa żądaną częstotliwość powiadomień z listy opcji oferowanych przez Usługodawcę.
  3. Informowanie o statusie aplikacji – Usługodawca za pomocą Serwisu informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwis
  4. Historia aplikowania na oferty pracy – W przypadku ofert pracy, na które aplikacje zostały wysłane za pomocą formularza dostarczonego przez Usługodawcę, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, oraz data ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.
 4. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość darmowego i nieograniczonego wyszukiwania oraz przeglądania opublikowanych w Serwisie ofert pracy, według udostępnionych kryteriów.
 5. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość darmowego i nieograniczonego przeglądania opublikowanych w Serwisie profili „Pracodawców”.
 6. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość darmowego wysyłania za pośrednictwem serwisu krótkich wiadomości do wystawiających oferty „Pracodawców”.
 7. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto lub Użytkownik niezalogowany ma możliwość darmowego opublikowania recenzji na temat „Pracodawcy”, z którym współpracował lub na którego temat posiada informacje stanowiące wartość dla innych Użytkowników serwisu.
 8. Użytkownik posiadający zarejestrowane w Serwisie konto, może po dokonaniu płatności korzystać z niżej przedstawionych funkcjonalności:
  1. Opublikowanie ogłoszenia o pracę – Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z oferowanej przez Serwis przestrzeni reklamowej, aby za pośrednictwem Serwisu zaprezentować osobę Użytkownika, jego umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe ogółowi Użytkowników, zarejestrowanych jako „Pracodawca”, przez czas nieokreślony. Użytkownik publikujący ogłoszenie musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych potencjalnie wszystkim „Pracodawcom” publikującym oferty pracy w Serwisie. Ogłoszenie może zostać wykorzystane do darmowego procesu aplikowania o pracę, zastępując samodzielnie przygotowane przez Użytkownika CV. Użytkownik który wykupił usługę publikacji ogłoszenia o pracę, ma możliwość jej sfinalizowania w terminie siedmiu dni od daty dokonania zakupu. Po upływie wspomnianego okresu czasu, pakiet przestaje być aktywny.
  2. Kreator CV – Użytkownik ma możliwość przygotowania profesjonalnego CV, wybierając udostępniony przez Usługodawcę szablon. Warunkiem skorzystania z tej Usługi jest wypełnienie przez Użytkownika odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie. Wykreowane CV jest nieodłączną częścią opublikowanego wcześniej ogłoszenia o pracę.

 

III. Rodzaje i zakres działalności Serwisu w stosunku do „Pracodawcy”

 

 1. Serwis umożliwia użytkownikowi o statusie „Pracodawca” utworzenie konta, za pomocą którego ten będzie miał możliwość publikowania danych dotyczących swojej osoby, przedsiębiorstwa, jego sloganu, danych kontaktowych oraz korzystania ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności
 2. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od wypełnienia określonych pól w formularzu edycji profilu, zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i wielkości oraz podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki. W momencie publikacji wykupionej przez użytkownika „oferty pracy”, dane podane w formularzu rejestracji oraz edycji profilu są również publikowane.
 3. Konto „Pracodawcy”, który opublikował „ofertę pracy”, bądź wykupił usługę promowania profilu jest kontem publicznym. Oznacza to, iż może być przeglądane przez każdą osobę odwiedzającą Serwis.
 4. Użytkownik posiadający zarejestrowane w Serwisie konto, może za darmo korzystać z niżej przedstawionych funkcjonalności:
  1. Otrzymywanie aplikacji o pracę – Aplikowanie o pracę polega na przesłaniu za pośrednictwem Serwisu samodzielnie przygotowanego przez „Kandydata o pracę” CV lub opublikowanego przez niego ogłoszenia, w ramach wybranej przez „Kandydata o pracę” rekrutacji. Aplikacja zostaje przekazana „Pracodawcy” przez Usługodawcę na podany przez „Pracodawcę” podczas rejestracji adres email lub specjalny adres email podany przy tworzeniu oferty pracy.
  2. Historia aplikacji – W przypadku ofert pracy, na które aplikacje zostały wysłane za pomocą formularza dostarczonego przez Usługodawcę, fakt zaaplikowania na ofertę pracy, oraz data ich wysłania są automatycznie zapisywane w Koncie.
  3. Wyszukiwarka ofert o pracę – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto o statusie „Pracodawcy”, ma możliwość darmowego i nieograniczonego wyszukiwania oraz przeglądania opublikowanych w Serwisie ofert „Kandydatów o pracę”, według udostępnionych kryteriów.
 5. Użytkownik posiadający zarejestrowane w Serwisie konto, może po dokonaniu płatności korzystać z niżej przedstawionych funkcjonalności:
  1. Publikacja ofert pracy – Użytkownik ma możliwość dobrowolnego skorzystania z oferowanej przez Serwis przestrzeni reklamowej, aby za pośrednictwem Serwisu zaprezentować ogółowi Użytkowników oferty proponowanego przez siebie stanowiska pracy zdalnej, wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi danego ogłoszenia. W zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu, ten może regulować ilość publikowanych ofert oraz częstotliwość ich odnawiania. W zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu, ten posiada możliwość sfinalizowania usługi w terminie trzydziestu, sześćdziesięciu bądź osiemdziesięciu dni od daty dokonania zakupu, po upływie których pakiet przestaje być aktywny. W zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu, ten posiada możliwość czternasto, trzydziesto bądź sześćdziesięcio dniowej publikacji swojej oferty.
  2. Promowanie ofert – Użytkownik ma możliwość wykupienia i aktywowania usługi za sprawą której Usługodawca zobowiązuje się do promowania na stronie głównej Serwisu dobrowolnie wybrane przez Użytkownika oferty pracy. Użytkownik ma możliwość aktywowania i dezaktywowania usługi w dowolnym momencie trwania ofert. Dezaktywacja usługi nie wpływa na odnawianie możliwości jej powtórzenia oraz zwrot dokonanych płatności.
  3. Promowanie profilu – Użytkownik ma możliwość wykupienia i aktywowania usługi za sprawą której Usługodawca zobowiązuje się do promowania na stronie głównej Serwisu oraz w zakładce „Polecani pracodawcy” profilu o statusie „Pracodawca”. Promowanie profilu trwa osiemdzsiesiąt dni.
 6. Aby utworzona przez „Pracodawcę” oferta została finalnie opublikowana, Usługodawca musi ją ręcznie potwierdzić. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieopublikowania oferty w przypadku:
  1. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że oferta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  2. umieszczania w Serwisie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.
 7. Nieopublikowanie oferty z powodu wyżej wymienionych przyczyn nie wpływa na zwrot dokonanych przez Użytkownika płatności.
 8. W przypadku nieopublikowania przez Usługodawcę oferty, ten powiadamia „Pracodawcę” o przyczynach powziętej decyzji.

 

IV. Zasady dokonywania zakupów

 

 1. Sprzedaż w Serwisie jest prowadzona w formule pakietowej, gdzie każdy pakiet daje Użytkownikom możliwość korzystania z innych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.
 2. Zaprezentowane w Serwisie informacje o pakietach, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dokonanie zakupu pakietu wymaga rejestracji w Serwisie.
 4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Serwisu.
 5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich
 7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji w momencie potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymanie przyjęcia zamówienia w sytuacji posiadania wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 9. Użytkownik i Usługodawca związani są ceną pakietu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 10. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:
  1. system płatności elektronicznych PayU;
  2. system płatności elektronicznych PayPal;
 11. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Użytkownika, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 12. Wraz z usługą wysyłane jest elektroniczne potwierdzenie dokonania zakupu. Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Użytkownik zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 13. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji i zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie.
 14. Pozostałe informacje odnośnie działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, i dotyczących ich promocjach będą wysyłane tylko tym Użytkownikom, którzy dobrowolnie zapisali się na newsletter.
 15. Usługę uznaje się za wykonaną, gdy Użytkownik otrzyma dostęp do zakupionych usług.

 

V. Polityka prywatności

 

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji, edycji profilu zakupu oraz zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO), przez Usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Robert Ruszkiewicz z siedzibą: ul. Jodłowa 14, 72-100, poczta Goleniów, NIP 8561766212, REGON: 383010935, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych firmie TFB GROUP Sp.z o.o. dane kontaktowe: TFB GROUP Sp.z o.o. z siedzibą: ul. Św. Filipa 23/4, 31-150, poczta Kraków, NIP: 6762474679, KRS: 0000499144, oraz Biuro Rachunkowe Wioletta Skorupka z siedzibą: ul. Nadrzeczna 1B, 72-100, poczta Goleniów.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika w sposób dobrowolny. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  1. zawarcia umowy sprzedaży zamówionej usługi,
  2. wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży usługi,
  3. zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Serwis,
  4. przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów,
  5. publikacji danych zgromadzonych za pomocą formularza edycji profilu w celu realizacji usługi dodania „oferty pracy”, „ogłoszenia o pracę” bądź promowania profilu.
 5. Dane osobowe uzyskane drogą rejestracji w Serwisie nie są włączane do programu marketingowego Serwisu. Oznacza to iż nie są wykorzystywane w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych z Serwisem. Do tego typu celów są wykorzystywane jedynie dane osób, dobrowolnie zapisujących się na newsletter.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 8. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 9. Oferowane za pośrednictwem Serwisu usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę, iż korzystanie z niego może wiązać się z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych drogą Internetową pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem.
 10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Usługodawca informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem.

 

VI. Warunki świadczenia usług przez pracodawcę

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, z chwilą zawarcia umowy i dokonania wpłaty.

 

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy, Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
  2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  3. odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,
  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym może zmieniać podane przez siebie dane w dowolnym momencie.
 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 6. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów publikowanych w Serwisie. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 7. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
  6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 8. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

VIII. Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisie lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  4. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  6. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  7. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

 

IX. Reklamacje

 

 1. W zakresie reklamacji Użytkownik będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane drogą mailową na adres robert@workinhome.pl
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych:  imię i nazwisko Użytkownika, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Użytkownika.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

 

X. Rozwiązanie umowy

 

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta.
 4. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 48 godzin od dnia rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

XI. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( U. 2014 poz. 827) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14  dni od dnia wykupienia usługi. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony pod adresem URL https://workinhome.pl/regulamin. Korzystanie z przedstawionego formularza jest fakultatywne.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji Klienta  o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z Serwisem.
 3. Zwrotu płatności Serwis dokonuje przy użyciu przelewu na podane przez Klienta we wniosku o odstąpienie od umowy numeru konta bankowego, chyba, że Klient wyraźnie zażyczył sobie dokonania zwrotu płatności innym sposobem , który nie wiążę się dla Serwisu z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy/Administratora.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie uokik.gov.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załączniki:

Oświadczenie odstąpienia od umowy w doc – Pobierz

Oświadczenie odstąpienia od umowy w pdf – Pobierz

Serwis workinhome.pl jest platformą skierowaną zarówno do osób fizycznych poszukujących pracy wykonywanej przez internet lub chałupniczej, oraz pracodawców poszukujących osób chętnych podjąć zatrudnienie o wyżej wspomnianym charakterze.

U NAS ZAPŁACISZ ZA POMOCĄ:

Kontakt

Work In Home
e-mail: robert@workinhome.pl
telefon: +48 725 676 658